วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

จ.ขอนแก่น ประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน ฯตาโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น.ที่ห้องประชุมสนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน ตาม มิติที่ 1 ด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้ตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

โดยท่านรอง ผวจ.ได้ บรรยาย One Page (Model ในการขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น) และให้ที่ประชุมร่วมนำเสนอกลไกการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ ของแต่ละหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหา ให้ครัวเรือนเป้าหมายคู่เสี่ยวฯ ให้มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ซึ่งคณะทำงานมิติ 1 ประกอบด้วย หน่วยงาน ดังนี้ สนง.เกษตรจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด แรงงานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด จัดหางานจังหวัด าถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น กศน. หอการค้าจังหวัด สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนา มข.

ในการนี้นายจำเริญ แหวนเพชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย น.ส.อัญชนิดา กมลเพ็ชร และน.ส.ปุญญาดา วิสิลา นว.พช.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมฯ

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสวมใส่หน้ากากอนามัย

831442
831443
831444