วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

ส.ป.ก.จัดอบรม”การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเรื่องการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส่วนกลาง) โดยมี นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน นางณัฐพร ดาวแจ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารผลการปฏิบัติราชการและค่าตอบแทน(วิทยากร) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด ส.ป.ก.ส่วนกลาง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ในสังกัด ส.ป.ก.ส่วนกลาง เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพผลสูงสุด 2.เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เพิ่มขึ้น
การอบรมดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดการอบรมระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ การจัดอบรม ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) โดยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้ารับการอบรมและเว้นระยะห่างการจัดสถานที่อย่างเคร่งครัด

381342
381345
381346
381351
381352
381357