วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พช.ขอนแก่น ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP : KBO)

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายตันติกร ศรีมนตรี นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดขอนแก่น

 • กิจกรรมที่1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
 • กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และพัฒนาผลิตภัณฑ์
  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่23-24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสิรินธารา โรงแรมสิริน เรสสิเดนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  – วิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น การสร้างภาพลักษณ์ผ่านตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์สร้างจุดยืนในการแข่งขันกับคู่แข่งทางการตลอด
  – วิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น แบ่งกลุ่มจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และจัดทำหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
  – ทีมงานกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สรุป/ประเมินผลและมอบหมายภารกิจ ปิดการประชุม
  – ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเพิ่มระยะห่างทางสังคม “Social Distancing” ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม
3
10