วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านรายการ “SET SE101 Online Offering” มุ่งใช้ช่องทางดิจิทัลขยายองค์ความรู้นวัตกรรมทางสังคมสู่วงกว้าง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและขยายผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม ผ่านรายการ “ SET SE101 Online Offering” เรียนรู้การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม และค้นหาแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จ รับชมออนไลน์ตลอด 5 สัปดาห์ ทุกเสาร์และอาทิตย์ เวลา 20.00 น. ตั้งแต่ 13 ก.พ.-11 เม.ย. ที่ www.setsocialimpact.com หรือ Facebook: SET Social Impact

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการพัฒนาเพื่อสังคมผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม SET Social Impact ซึ่งหนึ่งในบทบาทสำคัญของแพลตฟอร์มนี้คือการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและขยายผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม (Balanced Growth) โดยตั้งแต่ปี 2017 จนถึงปัจจุบันได้สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีแนวคิดการทำธุรกิจเพื่อสังคมแล้วกว่า 2,000 ราย ในกระบวนการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน ครอบคลุมตั้งแต่ 1) ระดับออกแบบแนวคิด (Idea Stage) ด้วยหลักสูตร SET SE101@University 2) ระดับขั้นตั้งต้นธุรกิจ (Early Stage) ด้วยหลักสูตร SET SE102 ไปจนถึง 3) ระดับขั้นสูง (Growth Stage) ด้วยโครงการ SET Social Impact Gym และล่าสุดได้ขยายช่องทางการให้ความรู้ในระดับขั้นความคิดซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของธุรกิจเพื่อสังคมคือ SET SE101 Online Offering” ในรูปแบบรายการออนไลน์ที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน หวังขยายองค์ความรู้นวัตกรรมทางสังคมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง เพื่อให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์ต่อทุกส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

รายการ “SET SE101 Online Offering” เป็นการนำเสนอการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม เน้นเรียนรู้การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม การถ่ายทอดตัวอย่าง กรณีศึกษา และประสบการณ์จริงของนักธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อผู้เข้าร่วมสามารถนำแนวคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ พัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของตนเองได้ทันที เนื้อหารายการมีจำนวนทั้งสิ้น 11 ตอน แบ่งเป็นความรู้การประกอบธุรกิจเพื่อสังคมเบื้องต้นโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ทั้งด้านธุรกิจและสังคมที่จะให้ความรู้ครอบคลุมตั้งแต่เรื่อง “การวัดผลลัพธ์ทางสังคม” โดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป่าสาละ จำกัด “การลงทุนทางสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม” โดย ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “การเข้าใจคุณค่าของสินค้าและโมเดลธุรกิจ” โดย คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทีวี ไดเร็ค “ความเข้าใจงบการเงินเบื้องต้น” โดย คุณรุ่งทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังมีเรื่องราวประสบการณ์จริง รวมถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจของนักธุรกิจเพื่อสังคมตัวอย่าง อาทิ บจ. ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้ส่งเสริมการทำงานและสร้างอาชีพให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชให้พึ่งพาตนเองได้ บจ. มานา วิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้แปลงขยะเป็นทุนและสร้างอาชีพให้เกิดรายได้กับชุมชน บจ. Plant: D ผู้สร้างกิจกรรมสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้สูงอายุ ตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัยในประเทศไทย และอีกหลากหลายธุรกิจเพื่อสังคมที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมและยังสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ผู้สนใจสามารถรับชมรายการ “SET SE101 Online Offering” ตลอด 5 สัปดาห์ได้ในวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 20.00 น. ตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์-11 เมษายน 2564 รับชมพร้อมกันทั่วประเทศที่ www.setsocialimpact.com หรือ Facebook: SET Social Impact โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ที่มา/ฝ่ายสื่อสารองค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย