วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

“ดัชนี RSI เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ชี้แนวโน้มความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ระลอกใหม่มีแนวโน้มคลี่คลายลง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และปริมณฑลยังชะลอตัว”นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จากการประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดจากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบว่า “ดัชนี RSI เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ชี้แนวโน้มความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ระลอกใหม่มีแนวโน้มคลี่คลายลง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และปริมณฑลยังชะลอตัว”ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้อยู่ที่ระดับ 58.3 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร เนื่องจากความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยางพาราเพิ่มสูงขึ้น อาทิ ถุงมือแพทย์ ถุงยางอนามัย ยางยืด ยางรถยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอย่างต่อเนื่อง ดัชนี ความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันออกอยู่ที่ระดับ 58.0 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเช่นกัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร เนื่องจากคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายลง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ อีกทั้งภาครัฐมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ระดับ 56.9 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและภาคการลงทุน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มดีขึ้น ประกอบมีปัจจัยสนับสนุนจากกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตกอยู่ที่ 56.0 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้นโดยพลิกกลับมาขยายตัวได้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากคาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายส่งผลให้ความต้องการสินค้าและการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตภาคเกษตร นอกจากนี้ ยังมีนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจจากภาครัฐช่วยเพิ่มอุปสงค์ ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคเหนืออยู่ที่ระดับ 55.1 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจในอนาคตที่มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวของพืชผักและผลไม้ต่างๆ ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการเกษตรของรัฐบาล ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมได้ปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการของรัฐบาลโดยเฉพาะมาตรการด้านสินเชื่อผ่านธนาคารต่างๆ ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคกลางอยู่ที่ 53.0 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นโดยพลิกกลับมาขยายตัวได้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการลงทุน เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวและเริ่มมีคำสั่งซื้อมากขึ้น อีกทั้งมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐบาลเป็นปัจจัยบวกสนับสนุนให้เกิดการลงทุนและการจ้างงาน ในส่วนของดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และปริมณฑลอยู่ที่ระดับ 47.0 แสดงถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มดีขึ้นตารางสรุปดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ปี 2564 (ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564)กทม. และปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ดัชนีความเชื่อมั่น อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค 47.0 58.0 56.9 58.3 53.0 55.1 56.0ดัชนีแนวโน้มรายภาค 1) ภาคเกษตร 58.9 63.7 56.1 62.1 52.0 63.0 67.1 2) ภาคอุตสาหกรรม 48.6 65.0 60.3 66.3 57.5 54.6 54.7 3) ภาคบริการ 48.1 51.9 55.2 59.0 52.3 52.6 52.9 4) ภาคการจ้างงาน 41.2 52.9 54.5 52.7 49.5 53.7 52.3 5) ภาคการลงทุน 38.2 56.3 58.3 51.1 53.7 51.6 53.1สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3254