วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ไทยออยล์ รับรางวัล ASEAN Top 20 Publicly Listed Companies

ไทยออยล์ รับรางวัล ASEAN Top 20 Publicly Listed Companiesติดอันดับ 1 ใน 20 บริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในอาเซียน
คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล ASEAN Top 20 Publicly Listed Companies (PLCs) จาก คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องจากไทยออยล์ ได้คะแนนสูงสุด ติด 20 อันดับแรกของอาเซียน โดยประเทศไทยมีบริษัทติดอันดับเพียง 4 รายเท่านั้น นอกจากนั้น ไทยออยล์ยังได้รับรางวัล Country Top 3 PLCs (Thailand) ซึ่งรางวัลนี้มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละประเทศอีกด้วย พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ
รางวัล ASEAN Top 20 PLCs นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ช่วยตอกย้ำว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการในระดับมาตรฐานสากล และไทยออยล์ให้ความสำคัญกับการดำเนินภายใต้หลักการ ESG มาโดยตลอด โดยรางวัลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ซึ่ง ACMF เป็นความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในอาเซียน เพื่อทำการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 6 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 100 อันดับแรก จากข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบคะแนนจากประเทศอื่น (Peer review) ด้วย เพื่อมั่นใจว่าทุกประเทศมีมาตรฐานการประเมินสอดคล้องกัน