วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

พช.ขอนแก่น ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น นายทวิช พิมพะ นายอำเภอพระยืน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 คน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง องค์กรสตรี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นาโมเดล ฯลฯ ตำบลหนองแวง เข้าร่วมกิจกรรม
โดยกิจกรรมในวันที่ 1 มีรายละเอียดการเรียนรู้” ดังนี้
1.การรับชมวีดีทัศน์ “บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร” โดยท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ และการซักถามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจผู้นำชุมชน
2.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน “เอามื้อสามัคคี ทำความดีด้วยหัวใจ” และตั้งปณิธาน เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของการพัฒนาชุมชน ด้วยหน้าที่ของจิตอาสาพัฒนาชุมชน
3.การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นแนวทางให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.การถอดบทเรียนการเรียนรู้ ร่วมกันของผู้นำชุมชน เพื่อทบทวนประเด็นที่ได้เรียนรู้ แล้วนำไปขับเคลื่อนชุมชนของตนให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

อบรมผู้นำ 220264 ๒๑๐๒๒๓ 278
อบรมผู้นำ 220264 ๒๑๐๒๒๓ 254
อบรมผู้นำ 220264 ๒๑๐๒๒๓ 338