วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พช.บ้านแฮด ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564/เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด เป็นประธานพิธิเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย กำนันและผู้นำชุมชน จำนวน 15 คน เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมฯให้เป็นไปตามแนวทางของโครงการฯ

โดยมีจัดกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ ช่วงเช้า
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษด้วยคลิปวิดีโอ โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำฯ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
กิจกรรมมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากแปลงผักพระราชทาน และมอบต้นกล้าพันธุ์ผักให้ผู้นำชุมชน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่รอบ อบต.หนองแซง และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ตั้งปณิธานเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของการพัฒนาชุมชน

ช่วงบ่าย
บรรยายด้วยคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ”การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ”
การถอดบทเรียน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการใช้พลังของผู้นำชุมชนเป็นกลไกเป็นสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจและบูรณาการงาน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ภายใต้แนวคิด “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้สามารถบริหารจัดการชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

47477
47473
47482
47483