วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ 15,16 ,17) ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจ 15 ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตตรวจราชการที่ 15, 16 และ 17 ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการระดับกรม ที่ปรึกษาภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โดยการประชุมมีสาระสำคัญ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนงาน คือ

 1. ติดตามความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่
  1) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
  2) การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
  3) ระบบตลาดนำการผลิต
  4) ลดต้นทุนการผลิต
  5) การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน
  6) การแก้ปัญหาฃเฉพาะหน้าให้เกษตรกร
  7) จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร
  8) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
  9) การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)
  2.โครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19 ) ด้านการเกษตร (โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่)
 2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 3. ติดตามการรายงานผล เหตุการณ์ การเฝ้าระวังสถานการณ์ระบาดของโรคพืชและสัตว์ที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร ภัยพิบัติด้านการเกษตร และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
 4. ติดตามการรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายสำคัญของรัฐบาลตามประเด็นที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด
 5. ข้อเสนอ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด และแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ และข้อเสนอเชิงนโยบาย
  การประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้การประเมินผลโครงการเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย ได้รับทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ รวมถึง การให้คำแนะนำ แนวทาง การดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให้เกิดผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป
379946
379949
379950
379955