วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) พัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล ร่วมกับ ONDE, ATDI และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

23 ก.พ. 2021
514

สำนักงานคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (ONDE) จัดงานสัมมนาผลการสำรวจภาพความรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งร่วมสัมมนา พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) พัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย (ATDI) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมในการลงนามครั้งนี้ด้วย

โครงการความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาพลเมืองการเข้าใจดิจิทัล ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (ONDE) คือ การศึกษาข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศ ของประชากรไทยในมิติต่าง ๆ โดยนำผลสำรวจดังกล่าวในปี พ.ศ. 2563 มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย ด้านพัฒนาศักยภาพ ทักษะการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วนได้อย่างเหมาะสม

สำหรับความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในโครงการนี้ รับผิดชอบโดยสำนักคอมพิวเตอร์ ในฐานะศูนย์กลางการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนสู่การเป็น SMART UNIVERSITY ที่จัดตั้งศูนย์พัฒนาสมรรถนะทักษะทางดิจิทัล ให้บริการทดสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลแก่นักศึกษาและบุคลากร จัดอบรมทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมทักษะการทำงานต่าง ๆ อาทิ  การบริหารข้อมูลอัจฉริยะบนคลาวด์ด้วย Google Studio สำหรับภาคการศึกษา, การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์, เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอแบบอินโฟกราฟิกด้วย Microsoft PowerPoint, การคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอแบบอินโฟกราฟิกด้วย Microsoft PowerPoint ฯลฯ รวมทั้งจัดบริการคลินิคให้คำปรึกษาการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยเป้าหมายของสำนักคอมพิวเตอร์ในความร่วมมือโครงการพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล คือ สามารถพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาศักยภาพ ทักษะการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต