วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ส.ป.ก. ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 1,2,8) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจสำคัญ

https://bpicc.com/i/aN2jno
https://bpicc.com/i/aN25Y1
https://bpicc.com/i/aN2UTw
https://bpicc.com/i/aN2n14