วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565

‘รมช.มนัญญา’ รับฟังปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ลดความเดือดร้อน

 รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อนุญาตให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านแสงอรุณ จำกัด และตัวแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าพบ ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับฟังปัญหาของสมาชิกจากผลกระทบร่างกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนถือใช้ ซึ่งในรายละเอียดของกฎกระทรวงมีบางประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ โดยการหารือร่วมกันในวันนี้ เพื่อลดผลกระทบและความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการถือใช้กฎกระทรวงฉบับใหม่ ตลอดจนต้องดำเนินการด้วยความถูกต้องภายใต้ผลประโยนช์ของสมาชิก และความมั่นคงของสหกรณ์อย่างแท้จริง พร้อมกันนี้ ได้ชี้แจงให้สมาชิกได้มีความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องกฎระเบียบปลีกย่อยที่สหกรณ์อาจเข้าใจคลาดเคลื่อน อาทิ เกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งสหกรณ์สามารถตั้งค่าได้เองตามอาชีพเพื่อความเหมาะสม เป็นกฎระเบียบของแต่ละสหกรณ์นั้นๆ ซึ่งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีการทำกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการเกษตรจำนวนมาก จึงต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบเดือดร้อนต่อไป นอกจากนี้ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อบรมให้สมาชิกสหกรณ์มีความเข้าใจเพื่อประโยชน์แก่ตัวสมาชิก และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงได้ทันที