วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

พช.ขอนแก่น ประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามภารกิจ 5 มิติ โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น./ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น และนางอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางสาวปุญญาดา วิสิลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามภารกิจ 5 มิติ โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ดังนี้
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนในมิติที่ 5 ด้านการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ และหนี้สินของครัวเรือนเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัด
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนในมิติที่ 4 ด้านที่อยู่อาศัย ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลาง
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนในมิติที่ 3 ด้านการศึกษา ณ ห้องประชุม สนง. ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเพิ่มระยะห่างทางสังคม “Social Distancing” ตลอดการร่วมประชุม

1.1
826818