วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ขอนแก่น/ปลูกผักสวนครัว ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

พช.ขอนแก่น ขานรับนโยบาย เปิดจวนผู้ว่าฯ จัดกิจกรรม kick off ปลูกผักสวนครัว รอบ2 ปลูกผักสวนครัว ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น Change For Good สร้างชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 / ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น และ นางสาวอาภร ดวงกันยา พัฒนาการอำเภอเปือยน้อย
เตรียมความพร้อม เปิดจวนผู้ว่า Kick off ปลูกผักสวนครัว รอบ2 ปลูกผักสวนครัว ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ขึ้นนั้น เนื่องจากได้เห็นความสำคัญของการเสริมผู้นำชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อสร้างสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่างๆ ให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้และเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนพื้นที่ ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในทุก ๆ ด้าน ทำให้ประชาชนต้องปรับวิถีชีวิตแบบภาวะปกติใหม่ หรือ (New Narmal) ที่ต้องหันมาพึ่งพาตนเองเพื่อลดการแพร่ระบาด นำไปสู่การช่วยเหลือของชุมชนในระยะยาว โดยเริ่มจากครอบครัว หนึ่งครัวเรือนสามารถดูแลได้หนึ่งชุมชน หนึ่งชุมชนสามารถดูแลได้หนึ่งหมู่บ้าน และหนึ่งหมู่บ้านสามารถดูแลได้หนึ่งตำบล จนนำไปสู่การดูแลไปจนถึงระดับอำเภอ และระดับจังหวัดได้
ในการนี้ จังหวัดกำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป้าหมาย 26 อำเภอ 27 ตำบลๆละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 405 คน โดยกำหนดจุด Kick Off พื้นที่ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น เป็นพื้นที่นำร่องขยายผลไปยัง 27ตำบล ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
  2. เพื่อใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเพิ่มระยะห่างทางสังคม “Social Distancing”
6
8
10
17