วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ 15,16,17) ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15 ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดลำพูน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 โดยมี นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15,16 และ17 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน นางสาวศรีแพร ยะเป็ง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการระดับกรม ที่ปรึกษาภาคประชาชนด้านสังคม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาการขับเคลื่อน ภารกิจที่สำคัญ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
โดยที่ประชุม มีสาระสำคัญการตรวจติดตามงาน คือ

 1. ติดตามความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่
  1) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
  2) ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
  3) ระบบตลาดนำการผลิต
  4) ลดต้นทุนการผลิต
  5) การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน
  6) การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร
  7) จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร
  8) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
  9) การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัติกรรม (AIC)
 2. โครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ด้านการเกษตร (โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่)
 3. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 4. ติดตามการรายงานผล เหตุการณ์ การเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคพืชและสัตว์ที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร ภัยพิบัติด้านการเกษตร และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
 5. ติดตามการรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายสำคัญของรัฐบาลตามประเด็นที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด
  6.ข้อเสนอ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด และแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ และข้อเสนอเชิงนโยบาย
  การประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้การประเมินผลโครงการเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย รวมถึงได้รับทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ และการให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให้เกิดผลสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของภารกิจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป
https://bpicc.com/i/aN7dKw
378789
378793
378791