วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พช.ขอนแก่น เข้าร่วมฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 ณ ห้องประชุมศรีบริรักษ์ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น5
กรมการพัฒนาชุมชน จัดการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ
นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมฝึกอบรมฯ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารในโลกดิจิทัลและความสำคัญของการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Conference) ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2564
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเพิ่มระยะห่างทางสังคม “Social Distancing” ตลอดการเข้าร่วมอบรม

S 5898252
S 6766612
S 6766611
S 6766609