วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565

นายกรัฐมนตรีได้รับคะแนนไว้วางใจ 272 ในการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคล

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 64 เวลา 10.30 น. ณ อาคารรัฐสภา ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคล ประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยผลการลงมติฯ ดังนี้ (1) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้ลงมติ 481 เห็นด้วย 206 ไม่เห็นด้วย 272 และงดออกเสียง 3 (2) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผู้ลงมติ 482 เห็นด้วย 204 ไม่เห็นด้วย 274 และงดออกเสียง 4 (3) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ลงมติ 482 เห็นด้วย 201 ไม่เห็นด้วย 275 และงดออกเสียง 6 (4) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้ลงมติ 482 เห็นด้วย 207 ไม่เห็นด้วย 268 และงดออกเสียง 7 (5) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ลงมติ 480 เห็นด้วย 205 ไม่เห็นด้วย 272 และงดออกเสียง 3 (6) นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ลงมติ 480 เห็นด้วย 214 + 1 ไม่เห็นด้วย 258 และงดออกเสียง 8 (7) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้ลงมติ 481 เห็นด้วย 212 ไม่เห็นด้วย 263 งดออกเสียง 5 และไม่ลงคะแนนเสียง 1 (8) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้ลงมติ 482 เห็นด้วย 201 ไม่เห็นด้วย 268 งดออกเสียง 12 และไม่ลงคะแนนเสียง 1 (9) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ผู้ลงมติ 482  เห็นด้วย 206 ไม่เห็นด้วย 272 และงดออกเสียง 4 (10) ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ลงมติ 479 เห็นด้วย 199 ไม่เห็นด้วย 274 งดออกเสียง 5 และไม่ลงคะแนนเสียง 1

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภา ฯ มีมติไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี