วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

“โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอเขาสวนกวาง

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางจันทรนันท์ สุดจริง พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสวนกวาง และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยได้รับความร่วมมือจาก นายสันทัศ คุ้มไข่น้ำ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คำม่วง และผู้ช่วย พร้อมด้วยผู้รับเหมา ร่วมกันลงพื้นที่ในการรังวัดพื้นที่ใช้ในการกำหนดพิกัดจุด ในการขุดปรับพื้นที่ตามแบบมาตรฐานของกรมพัฒนาชุมชนกำหนดตามที่ครัวเรือนต้นแบบเลือกที่จะทำการขุดในพื้นที่ และปรับแบบเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของแปลงที่ดิน ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ 2 แปลงที่ดิน คือ
1.นางลุนนี อันมะปัญญา ม.13 ต.คำม่วง
2.นางทองยุ้น อรัญมาลา ม.3 ต.ดงเมืองแอม พร้อมทั้งเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในพื้นที่ครัวเรือนนายแปลงชัย โห้หนู ม.15 ต.ดงเมืองแอม
พัฒนาชุมชนอำเภอเขาสวนกวาง

302898
302900