วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส.ป.ก. มอบกระเชัาดอกไม้แสดงความยินดี กับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมเป็นเกียรติและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย) เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ชั้น 4) อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โอกาสนี้ บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส.ป.ก. ได้ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี รวม 5 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย ได้แก่
1.) นายสมชาย วนาสินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ
2.) นางยุพเยาว์ โพธิปักขิย์ ผู้อำนวยการกลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3.) นายสมเจตน์ ศรีชัยวาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศภูมิศาสตร์
4.) นายจิรชาติ โพธิ์อุบล ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล
5.) นายชัชฤทธิ์ สมเชื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่เชิงเลข
6.) นางสาวชัชฎา มณีส่งศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ทั้งนี้ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอบคุณ…ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นางสาววรรณพร ดอกจำปา) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ได้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และได้อวยพรให้ “ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆในสังกัดข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ มีความสุข มีความพร้อมด้วยสรรพปัญญา ร่วมใจ ร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงาน ส.ป.ก.ให้สัมฤทธิ์ผลทุกประการ”

https://bpicc.com/i/aRmQ4s
https://bpicc.com/i/aRmTiV