วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.(เขตตรวจ 9,13,14) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี 2564 รอบที่ 1 จังหวัดนครนายก

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9,13,14) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงาน และประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี 2564 รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก และภารกืจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส.ป.ก. ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก โดยมี นางธารทิพย์ บำรุงรส ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก นายเสรี สมจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน และมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนงานร่วมกัน
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมได้ให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และเน้นย้ำให้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานลุล่วงตามเป้าหมายของภารกิจ

374634
374638