วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

พช.ขอนแก่น / จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์รีสอร์ท ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พบปะและบรรยายให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของการตลาดออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จาก อำเภอเมืองขอนแก่น บ้านฝาง กระนวน เขาสวนกวาง อุบลรัตน์ น้ำพอง ซำสูง ชนบท โคกโพธิ์ไชย บ้านแฮด พระยืน มัญจารีคี และบ้านไผ่ รวม 25 คน ดำเนินการจำนวน 2 รุ่น โดยกลุ่มงานส่งเสริมฯ สพจ.ขอนแก่น
-รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-24 มิ.ย.63
-รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 มิ.ย.63
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติจริงในเรื่องการจัดทำ Template Content ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการจำหน่ายออนไลน์ การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม การนำข้อมูลเข้าระบบ และการเป็นผู้ขายในเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น