วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และผู้ตรวจราชการกรม ร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 1,2,8) พร้อมด้วย นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 10,11,12) นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม(เขตตรวจราชการที่ 3,4,18) นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่15,16,17 ) นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9,13,14 ) นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม(เขตตรวจราชการที่ 5,6,7) นางสาวธิตินันทน์ วงษ์วาด ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจและประสานราชการ นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ นางสาวสิริญา โภชน์เจริญ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นางสาวสุกัญญา จั่นนุ้ย นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นายปริญญา ชัยวัน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ กลุ่มตรวจและประสานราชการ ร่วมเป็นเกียรติและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย) เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ชั้น 4) อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอบคุณ…หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม/ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นางสาววรรณพร ดอกจำปา) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่มาแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และได้อวยพรให้… “ผู้บริหาร ส.ป.ก. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่มข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. มีความสุข มีความพร้อมด้วยสรรพปัญญา ร่วมใจ ร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงาน ส.ป.ก.ให้สัมฤทธิ์ผลทุกประการ”

373323
373304
373332
373415