วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ส.ป.ก.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาศักยภาพ สำหรับบุคลากร ส.ป.ก.”ผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom Meeting

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาศักยภาพ สำหรับบุคลากร ส.ป.ก. ” ผ่านระบบการอบรมออนไลน์ โดยโปรแกรม Zoom Meeting มีนายอธิเมศร์ วงศ์ฤทธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ) เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม จำลอง อัตนโถ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
   โดย ส.ป.ก. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของ ส.ป.ก. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ด้าน(ฟัง พูด อ่าน เขียน) ให้แก่บุคลากร ส.ป.ก.ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงองค์ความรู้ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ส.ป.ก.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน การจัดอบรมครั้งนี้ ส.ป.ก.ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการพิจารณาให้ดำเนินการผ่านระบบการอบรมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting) และสวมหน้ากาก ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สำหรับผู้จัดการฝึกอบรม อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

372820
372821
372822
372824
372843
372847