วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

คณะอนุกรรมการติดตามโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามดำเนินงาน ณ อ. มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2564/นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น , นายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี
นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี หัวหน้าส่วนราชการ อปท. พร้อมครัวเรือนเป้าหมาย (โคก หนอง นา โมเดล) ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก
นำโดย นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการสภาฯ , นายมนตรี ดีมานพ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฯ, นายรังสรรค์ ทังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานการจัดการชุมชนฯ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ จำนวน11 ท่าน
ณ พื้นที่ต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล งบเงินกู้ระยะที่ 1 จำนวน 2 พื้นที่
1)นายนิยม เนตรซิว บ้านโนนเขวา ม.6 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี
2)นายประภัย เมืองคำ บ้านขุมดิน ม.4 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี
พัฒนาการจังหวัด,พัฒนาการอำเภอพร้อมด้วย เจ้าของพื้นที่ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานในการดำเนินโครงการฯ ทั้งประโยชน์และอุปสรรค ต่อคณะกรรมการฯ
พร้อมได้ให้เกียรติปลูกต้นมะฮอกกานีในพื้นที่นายนิยม และปลูกบัว ในพื้นที่นายประภัย ในการนี้ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ได้ให้คำแนะนำชี้แนะ แก่ครัวเรือนและการดำเนินการตามโครงการฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อครัวเรือนต่อไป

381794
381805
381809