วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

อำเภอชนบท/คณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานราก

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-16.30 น. คณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก นำโดย นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วย นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่นได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงของ ร.ต.นิพนธ์ สุรสิทธิ์ บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท นายยุทธพันธ์ ทองป้อง พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้จัดการ ธกส. นายก อบต.ห้วยแก และครัวเรือนเป้าหมาย โคก หนอง นา โมเดล ให้การตอนรับ
ในการนี้ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ประธานคณะอนุกรรมการฯได้กล่าวว่า การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปัญหาและการหาทางแก้ไขร่วมกันให้สามารถเคลื่อนงานไปได้และเกิดประโยชน์สูงสุด และแนะนำแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ดังนี้
1.โครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างยั่งยืน หากสามารถทำให้เกิดความสำเร็จได้คือไม่ใช่แค่เสร็จ และจะก่อให้เกิดผลดีแก่ระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้
2.การดำเนินการโครงการฯ ต้องปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม โดยประสานทำความเข้าใจกับประชาชนและบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย
3.ขอให้ส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง นวัตกรรมของคนในพื้นที่ชนบท โดยการดึงเอาลูกหลาน คนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
4.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อของรัฐ เช่น NBT เป็นต้น
5.ส่งเสริมให้ครัวเรือนร่วมโครงการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อทราบความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ

10250
10254