วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

พช.หนองเรือ ประชุมขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดกว้าง นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอหนองเรือ ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อบูรณาการและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ช่าง อปท. ให้การสนับสนุนช่วยเขียนผังรูปแบบรายการก่อสร้าง, นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.), ครัวเรือนเจ้าของแปลง ในพื้นที่ตำบลกุดกว้าง และตำบลโนนสะอาด รวมทั้งสิ้น 14 คน

D4182FF4 A56D 46D3 A9E7 8B130A2ADDD5
5D7E7472 11DB 4067 A87F 90574AA2E019
04ECB04B 3EB9 4EEB 94FB 976B8E749168