วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

ผู้ตรวจราชการกรม(เขต 9,13,14) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9,13,14) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงาน และประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี และงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส.ป.ก. ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นางสาวปิยะลักษณ์ มูลธิยะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ซึ่งการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนงาน มีบางโครงการที่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้แนวทางปฏิบัติในเรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี และได้กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรต่อไป

371833
371834
371841
371849