วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ขอนแก่น จัด Kick off ’ก้าวท้าใจ Season3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร’ สะสมแต้มสุขภาพ (Health point) แลกรับรางวัล

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเป็นประธานในการจัดกิจกรรม Kick off แสดงความชื่นชมผู้บริหารและบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายทุกส่วน ที่เห็นความสำคัญ ของการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข ได้มีบทบาทที่สำคัญ ในการเป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกระดับ ผ่านโครงการและกิจกรรมสำคัญๆต่างๆมากมาย ซึ่งกิจกรรม “ก้าวท้าใจ season 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร มีเป้าหมายในการดำเนินงาน ที่ต้องการยกระดับเป้าหมายจากบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข สู่ประชาชนทั่วไป นักเรียน ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมออกกำลังกาย สถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยสามารถทำได้ด้วยตนเอง ภายใต้สถานการณ์การ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) และเตรียมพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ของการออกกำลังกาย ด้วยรูปแบบกิจกรรมออกกำลังกายที่หลากหลาย ผสานกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการส่งเสริมสุขภาพ ให้มีความน่าสนใจ ผ่านรูปแบบการสะสมระยะเวลาการออกกำลังกาย และสะสมแต้มสุขภาพ (Health point) ภายใต้ campaign ก้าวท้าใจ ก้าว….ก้าวเริ่มสิ่งใหม่ด้วยการมาออกกำลังกาย ท้า.……ชวนคนไทยร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี และชวนคนไทยร่วมแก้ปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs ( เบาหวาน ความดัน โรคหลอดเลือดสมอง) และ โควิด -19 ใจ…….ใช้ใจเริ่มในการออกกำลังกาย และมีใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ บุคลากร อาสาสมัครสาธารณสุข ทุกท่าน ที่มาร่วม กิจกรรมก้าวท้าใจ season 3 ในวันนี้ เพื่อประชาชนชาวขอนแก่น มีสุขภาพที่ดี รู้สถานะสุขภาพ(Health Status) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy เพิ่มคุณภาพชีวิตสู่ทุนทางสังคม(Social Capital) นำจังหวัดขอนแก่น มุ่งสู่ Smart People และ Smart living สู่การเป็นเมือง Smart City ต่อไป ด้านนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล มีนโยบายสำคัญในการสร้างให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยมีชุมชนเป็นฐาน​

ที่มา/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

150425400 4056791850997516 741617151391479468 o
150248056 4056793410997360 6959340488528901579 o
150589497 4056792000997501 1403921452671295582 o