วันพุธ, 27 กันยายน 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ 15,16,17) ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานฯ รอบที่ 1 จังหวัดพะเยา

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ 15,16,17) ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดพะเยา

      วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 16 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 โดยมี นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15, 16, 17 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายดำรงค์  ไชยโย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการระดับกรม ที่ปรึกษาภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาภาคประชาชนด้านสังคม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาการขับเคลื่อน ภารกิจที่สำคัญ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

     การประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้การประเมินผลโครงการเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย ได้รับทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ รวมถึง การให้คำแนะนำ แนวทาง การดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให้เกิดผลสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของภารกิจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

371112
371088
371087