วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ 15,16,17) ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานฯ

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ 15,16,17) ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดเชียงราย และร่วมประชุม คปก.ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย

      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 16 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 โดยมี นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15, 16, 17 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายมณู วงศ์สุนทร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย  นางปรารถนา  ชัยญานะ  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการระดับกรม ที่ปรึกษาภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ ที่ปรึกษาภาคประชาชนด้านสังคม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงราย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

     การประชุมดังกล่าว เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้การประเมินผลโครงการเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย ได้รับทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ รวมถึง การให้คำแนะนำ แนวทาง การดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให้เกิดผลสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

      จากนั้น เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกรม ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(คปก.) ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย นายมณู วงศ์สุนทร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย  นางปรารถนา  ชัยญานะ  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ร่วมกับนายธวิท  นิยะกว้าง  รองประธานมูลนิธิดอยเวียงแก้ว พ.ม ทองสุข  สุขธมโม  สถานปฏิบัติธรรมดอยเวียง และนายสุนทร  ไชยมณี  เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

370042
370043
370045
370069