วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565

พช.หนองเรือ ประชุมขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเรือ

นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอหนองเรือ ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อบูรณาการและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ช่าง อปท. ให้การสนับสนุนช่วยเขียนผังรูปแบบรายการก่อสร้าง, นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.), ครัวเรือนเจ้าของแปลง รวมทั้งสิ้น 45 คน