วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดนครปฐม จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่1,2,8) พร้อมด้วย นายวินัย เมฆดำ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวิชัย อนันเทพา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) ณ ห้องทำงานหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (ห้อง 213) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ,ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา และห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

      ทั้งนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้เรียนแจ้งแนวนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) และแนวนโยบายของท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ดร.ทองเปลว กองจันทร์) รวมถึงให้แนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผลแก่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

     โดยมีสาระสำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ คือ

1.ตลาดนำการผลิค

2.เทคโนโลยีเกษตร 4.0

3. 3’s(Safety-Security-Sustainability)

4.บริหารเชิงรุกแบบบูรณาการโมเดล”เกษตรพาณิชย์ทันสมัย”

5.เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา

และ 15 แนวทางนโยบายหลัก ซึ่งมีสาระสำคัญในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ส.ป.ก.คือ

1.) ตลาดนำการผลิต 2.) การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก 5.)การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC) 7.) การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 8.การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม

9.การส่งเสริมศนย์เรียนรู้เพิ่มการเพื่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 11.)การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 12.)การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 13.)การวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย 14.)การพัฒนาฐานข้อมูล Big Data เป็นต้น

      นอกจากนี้ ท่านได้เรียนแจ้ง ความห่วงใยของท่านเลขาธิการส.ป.ก.(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ที่มีต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส.ป.ก.จังหวัดทุกจังหวัด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ หากมีปัญหาสำคัญต้องการขอรับการสนับสนุนและช่วยเหลือ ขอให้แจ้งมายังส่วนกลางโดยด่วน รวมทั้งกำชับการติดตามภารกิจสำคัญ ได้แก่

– รายงานผลเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

– การติดตามการค้างชำระหนี้ของเกษตรกรที่มีหนี้ค้างชำระจากเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ  ให้เร่งรัดติดตามหนี้ตามแผนงาน

– การจัดที่ดิน ทำอย่างไร? ส.ป.ก.จังหวัด จะดำเนินการจัดหาและจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ หากมีที่ดินที่ต้องดำเนินการจัดซื้อ ขอให้เร่งรัดดำเนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส

– ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามแผนงาน และใช้งบประมาณให้ถูกต้องตรงตามหมวดงบประมาณอาทิ งบลงทุน งบดำเนินการ โดยเฉพาะงบการฝึกอบรมของเกษตรกร(ขอให้ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการภายในเดือนมีนาคม 2564 นี้) เป็นต้น