วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สร้างสรรค์สื่อออนไลน์ Digital Government Standard

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สร้างสรรค์สื่อออนไลน์ Digital Government Standard มุ่งให้ภาครัฐทำความเข้าใจมาตรฐานและหลักเกณฑ์การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและระบบดิจิทัล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการออกแบบและพัฒนาสื่อออนไลน์

  

Digital Government Standard เพื่อสร้างสรรค์สื่อที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจเกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ แก่องค์กรภาครัฐและประชาชนทั่วไป โดยการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผ่านสื่อออนไลน์ที่เข้าใจได้ง่ายให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ ในรูปแบบละครสั้น จำนวน 10 ตอน 

โดยละครสั้นทั้ง 10 ตอน ได้สอดแทรกเนื้อหาสาระการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล ตามพระราชบัญญัติ 

การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 สร้างความเข้าใจเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ตลอดจนขั้นตอน กระบวนการของการทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data Government) เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เปิดเผยเชื่อมโยงกันนี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป 

ชมละครสั้น ทั้ง 10 ตอนได้ที่ https://fb.watch/3zp5IVWLfm/

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/DGAThailand