วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรมของเกษตรกรต้นแบบ ณ บ้านป่าไม้เนินสะอาด หมู่ 7 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

          เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 15, 16, 17) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วยนายสุทธิพงศ์  บ้วนหลี  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกร ซึ่งเป็นแปลงเกษตรกรรมของเกษตรกรต้นแบบนายลออง ปานทอง เกษตรกรดีเด่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีพ.ศ. 2562 ซึ่งได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในพื้นที่ 30 กว่าไร่ พื้นที่นี้เป็นแปลงเกษตรผสมผสาน ได้ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน จำพวกไม้ผล และไม้ยืนต้นหลากหลายชนิด โดยไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก รวมถึงได้ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ตัวอย่างเช่น มีการทำนาปลูกข้าว ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงหมู,ไก่,เป็ด,กบ และปลาดุก ในพื้นที่แห่งนี้ มีการส่งเสริมการพัฒนาระบบการกักเก็บน้ำอย่างยั่งยืน ได้อนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ มีการสร้างฝายชะลอน้ำและขุดร่องน้ำคลองไส้ไก่ เพื่อให้น้ำซึมลงดินด้วยวิธีทางธรรมชาติ ทำให้ดินดีมีการดูดซับน้ำได้ดีและเกิดความชุ่มชื้น รวมถึงการส่งเสริมการเพิ่มรายได้จากการปลูกพืชผักและไม้ผล เช่น มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ พุทรา ฝรั่ง กล้วย มะพร้าว ไผ่ เป็นต้น ทำให้มีรายได้จากการขายผลผลิตตลอดทั้งปี โดยเฉพาะผักที่ทำให้มีรายได้หมุนเวียนทุกวัน นายลอองได้น้อมนำหลักคิดตามแนวพระราชดำริ หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต(แบบพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี) ทำให้มีเกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ บ้านป่าไม้เนินสะอาด หมู่ 7 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์