วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.(เขต 15,16,17) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี 2564 รอบที่ 1 จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 15, 16, 17) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน และงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ส.ป.ก. ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน โดยมี นายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค ข้อนำเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนงาน
ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ และได้ให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน การวางแผนการปฏิบัติงานที่สร้างประโยชน์สุขแก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืน


ภายหลังการประชุม ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน(นางปิ่นทอง จันต๊ะ) และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรในพื้นที่ 2 แห่ง โดยพื้นที่จุดแรก คือโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงที่ดินต้นแบบของนางสาวไสว ใจสุธำ บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดย ผู้ตรวจราชการกรม ได้มอบปัจจัยการผลิตแก่ศูนย์ต้นแบบวนเกษตร มีนางสาวไสว ใจสุธำ เกษตรกร นายวล กรรชัยยา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ให้การต้อนรับและนำชมแปลงเกษตรกรรม พื้นที่นี้ เป็นแปลงเกษตรผสมผสาน ได้ส่งเสริมการปลูกพืชผักและพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด เช่น ต้นเมี่ยง ต้นตะเคียนทอง ผักกูด เกษตรกรได้สร้างเม็ดเงินสู่ชุมชน โดยนำผลผลิตเมี่ยงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก ชาใบเมี่ยง ผ้าปิดตาคลายเครียดที่ทำจากใบเมี่ยง
ต่อมา ผู้ตรวจราชการกรมและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรมของวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ณ หมู่ 3 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอลงกต ประสมทรัพย์ เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดน่าน เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย พร้อมด้วย สมาชิกกลุ่มฯ ได้ให้การต้อนรับและนำชมกิจการแปลงเกษตรกรรม ซึ่งส่งเสริมการปลูกหญ้าเอ็นยืด มีสรรพคุณ คลายเส้น แก้อาการปวดเมื่อย ขับนิ่ว โดยกลุ่มได้นำหญ้าเอ็นยืด แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ชาอบแห้งหรือต้มสด สกัดเป็นน้ำมันนวด ยาหม่อง เจลสมุนไพร (สูตรเย็น) สบู่ เป็นต้น
ทั้งนี้ การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น การยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

363477
363478