วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ผบ.มทบ.27 มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด

22 มิ.ย. 2020
983

  วันที่ 22 พ.ค.2563  ที่สโมสรค่ายประเสริฐสงคราม  พล.ต.ธวัชชัย  แจ้งประจักษ์   ผบ.มทบ.27 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด มทบ.27  เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม การศึกษาบุตร   และเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ในช่วงเปิดภาคการศึกษา   จำนวน  374  ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  738800 บาท    เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ  ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง

      พล.ต.ธวัชัย  แจ้งประจักษ์   ผบ.มทบ.27 กล่าวว่า การมอบทุนได้พิจารณาแบ่งมอบ ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้าง   สังกัด  มณฑลทหารบกที่ 27 ประจำปี 2563    ส่วนสำนักงานปฏิบัติภารกิจ รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร  และสำนักงานสัสดีจังหวัดยโสธร  จะจัดพิธีมอบ   ที่จังหวัดยโสธร  การที่จะได้รับทุนการศึกษานั้น  จะต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือก   ตามหลักเกณฑ์   ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีผลการเรียนดี    และมีความประพฤติเรียบร้อย   ขอให้ทุกคนรักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป และขอให้นำเงินที่ได้รับ  ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน   และการศึกษาให้มากที่สุด

     ****ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27  ได้กรุณามอบทุนการศึกษา   ในแต่ละระดับชั้นการศึกษา ให้กับหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27    โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช      หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 และสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด   จำนวน  335  ทุน  เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น  667,200 บาท  ดังนี้

            1.  บุตรที่มีผลการศึกษาดีเด่น  5 ระดับ จำนวน 85 คน

                      1.1 ระดับประถมศึกษา จำนวน 41 ทุน ๆ ละ 1,600 บาท           เป็นเงินจำนวน 65,600 บาท

            1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 13 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท   เป็นเงินจำนวน  26,000 บาท

       1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. จำนวน  21 ทุน ๆ ละ 2,600 บาท  เป็นเงินจำนวน  54,600 บาท

    1.4 ระดับ ปวส. และ ปวท.  จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 3,800 บาท          เป็นเงินจำนวน  3,800 บาท

    1.5 ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 9 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

เป็นเงินจำนวน  45,000  บาท

รวม 85 ทุน เป็นเงินจำนวน 195,000 บาท

2. มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรที่มีผลการศึกษาทั่วไป 6 ระดับ จำนวน  250  คน

                     2.1 ระดับอนุบาล  จำนวน  52  ทุน  ๆ  ละ  1,000  บาท            เป็นเงินจำนวน  52,000  บาท

      2.2 ระดับประถมศึกษา  จำนวน  61  ทุน  ๆ  ละ  1,200  บาท             เป็นเงินจำนวน  73,200  บาท

      2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  46  ทุน ๆ ละ  1,500  บาท     เป็นเงินจำนวน 69,000 บาท      

                     2.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.  จำนวน  41  ทุน ๆ ละ 2,000 บาท  เป็นเงินจำนวน  82,000 บาท                                                 

                     2.5 ระดับ ปวส. และ ปวท.  จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท           เป็นเงินจำนวน 12,000 บาท

                     2.6 ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จำนวน 46 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงินจำนวน 184,000 บาท 

รวม 250 ทุน เป็นเงินจำนวน  472,200 บาท

รวมมอบทุนการศึกษาฯ จำนวน 335 คน เป็นเงินจำนวน 667,200 บาท

/////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ /ภาพ/ข่าว

0956628047