วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สร้างเครือข่าย 9 โรงเรียนมัธยม หวังปูพื้นฐานสร้างนวัตกรรุ่นจิ๋ว

10 ก.พ. 2021
847

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่สุพรรณบุรี สร้างเครือข่าย 9 โรงเรียนมัธยม หวังปูพื้นฐานสร้างนวัตกรรุ่นจิ๋ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำ MOU ด้านวิชาการกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภออู่ทองและอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 9 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา การวิจัย การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ หวังสร้างพื้นฐานให้แก่นักเรียนมัธยมสู่การเป็นนวัตกรรุ่นเยาว์ในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า “จากแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีเป้าหมายสู่การเป็น Smart University ที่สร้างบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านวิชาการสาขาต่าง ๆ จึงมีความพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการทำภารกิจให้บริการทางวิชาการตามนโยบายเช่นกัน ที่ผ่านมามีการจัดทำบันทีกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับสถาบันการศึกษาเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการบูรณาการทักษะการเรียนการสอนกับโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาให้พร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

สำหรับปี 2563 นี้ เริ่มต้นปีด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ลงพื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรี และสร้างเครือข่าย 9 โรงเรียนมัธยม หวังปูพื้นฐานสร้างนวัตกรรุ่นจิ๋ว และยังมีคณะอื่น ๆ อีกในลำดับต่อไป”

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงรายละเอียดโครงการนี้ว่า “ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการทำ MOU ร่วมกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษามานานกว่า 3 ปีแล้ว จำนวนกว่า 50 แห่ง โดยเน้นที่การร่วมพัฒนากระบวนการเรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ การพัฒนาเนื้อหาและทักษะจำเป็นแบบใหม่ อาทิ การเรียนออนไลน์ การเน้นการปฏิบัติและส่งเสริมกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้คิดแบบบูรณาการ อันเป็นกลไกสร้างนวัตกรตั้งแต่ระดับพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และสรรค์สร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภออู่ทองและอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วม 9 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอู่ทอง โรงเรียนสระยายโสมวิทยา โรงเรียนดอนคาวิทยา โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  โรงเรียนบางลี่วิทยา และโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา

โดยมีบุคลากรเข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งระดับผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมกับตัวแทนผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนในพื้นที่ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอน การบริหารงาน การวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ ยังมอบโควต้าเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย”