วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.(เขตตรวจ 15,16,17) ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 16 ของ กษ. จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 16 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ระบบ Application Zoom) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมอบหมายภารกิจตามนโยบาย การดำเนินงานขับเคลื่อนในพื้นที่ รวมถึงการติดตามผลการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ (กรณีหมอกควันไฟป่าและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง)
โอกาสนี้ นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15,16,17 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน