วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่1,2,8) พร้อมด้วย นายไพรัตน์ โลหณุต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี นายวินัย จะระนิล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) ณ ห้องทำงานหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (ห้อง 213) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ,ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี เลขที่ 61/1 หมู่ 6 ตำบลเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี และห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง เลขที่ 33/9 หมู่ 11 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง


ทั้งนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้เรียนแจ้งแนวนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) และแนวนโยบายของท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ดร.ทองเปลว กองจันทร์) รวมถึงให้แนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ให้แก่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
โดยมีสาระสำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ คือ
1.ตลาดนำการผลิค
2.เทคโนโลยีเกษตร 4.0

 1. 3’s(Safety-Security-Sustainability)
  4.บริหารเชิงรุกแบบบูรณาการโมเดล”เกษตรพาณิชย์ทันสมัย”
  5.เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา
  โดยมี 15 แนวทางนโยบายหลัก คือ
  1.) ตลาดนำการผลิต 2.) การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก 3.)การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการและStart up 4.)การส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา 5.)การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC) 6.การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร 7.) การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 8.การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
  9.การส่งเสริมศนย์เรียนรู้เพิ่มการเพื่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 10.) การประกันภัยพืชผล11.)การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 12.)การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 13.)การวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย 14.)การพัฒนาฐานข้อมูล Big Data 15.)การประกันรายได้ของเกษตรกร
  นอกจากนี้ ท่านได้เรียนแจ้ง ความห่วงใยของท่านเลขาธิการส.ป.ก.(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ที่มีต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส.ป.ก.จังหวัดทุกจังหวัด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ หากมีปัญหาสำคัญต้องการขอรับการสนับสนุนและช่วยเหลือ ขอให้แจ้งมายังส่วนกลางโดยด่วน รวมทั้งกำชับการติดตามภารกิจสำคัญ ได้แก่
 • รายงานผลเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
 • การติดตามการค้างชำระหนี้ของเกษตรกรที่มีหนี้ค้างชำระจากเงินกองทุนที่ดินและเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ให้เร่งรัดติดตามหนี้ตามแผนงาน
 • รายงานผลกรอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-พ.ศ.2564
 • ติดตามขอแผนที่ชุดน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อตรวจสอบแผนที่ของส.ป.ก. ว่า พื้นที่ส.ป.ก.ในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง มีแหล่งน้ำใต้ดิน ที่เหมาะสมกับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ระบบโซล่าเซล
 • การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ พื้นที่นั้นจะต้องดำเนินการประกาศเป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติแล้ว ขอให้ส.ป.ก.จังหวัดเร่งติดตามภารกิจนี้อย่างเร่งด่วนและรายงานให้กรมทราบ
 • การจัดที่ดิน ทำอย่างไร? ส.ป.ก.จังหวัด จะดำเนินการจัดหาและจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ หากมีที่ดินที่ต้องจัดซื้อ ขอให้เร่งรัดดำเนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส
 • ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามแผนงาน และใช้งบประมาณให้ถูกต้องตรงตามหมวดงบประมาณอาทิ งบลงทุน งบดำเนินการ งบการฝึกอบรมของเกษตรกร เป็นต้น
362817