วันพุธ, 27 กันยายน 2566

ธกส.ขอนแก่น และเครือข่าย ร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ มอบให้กับชุมชน

ธกส.ขอนแก่น และเครือข่าย ร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ มอบให้กับชุมชนบ้านตาดฟ้าดงสะคร่าน ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 8 ก.พ. 64 ที่ บริเวณฝายชะลอน้ำ ชุมชนบ้านตาดฟ้าดงสะคร่าน ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ โลหะ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอภูผาม่าน ข้าราชการ ทหารตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา และประชาชนชาวตำบลวังสวาบ ร่วมในพิธีเปิดโครงการ สืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีมอบฝายมีชีวิตให้แก่ชุมชนบ้านตาดฟ้าดงสะคร่าน

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น การสร้างแหล่งน้ำในชุมชน เป็นการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ในการคืนความสมบูรณ์กลับสู่ธรรมชาติ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งและชะลอการไหลของน้ำในฤดูน้ำหลาก โดยได้มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอได้พิจารณาหาพันธุ์ปลาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นำมาปล่อยลงสู่แหล่งน้ำเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนของคนในพื้นที่และชุมชนต่อไปด้วย

นายจิรวัฒน์ โลหะ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส.จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ธกส.ได้จัดทำโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานในการทรงงานเพื่อ สืบสาน รักษาและต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการสร้างแหล่งน้ำในชุมชน เพิ่มพื้นที่ป่า ธกส. จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจดำเนินการก่อสร้างฝายในรูปแบบฝายมีชีวิต ซึ่งฝ่ายแห่งนี้ เป็นฝายมีชีวิตขนาดกลาง ชุมชนได้รับประโยชน์จำนวน 178 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 2,100 ไร่

ที่มา/ปชส.ขก..