วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดชัยนาท

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่1,2,8) พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยๅการกลุ่มงานช่างและแผนที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) ณ ห้องทำงานหัวหน้าผู้ตรวจราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ทั้งนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้เรียนแจ้งแนวนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) และแนวนโยบายของท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ดร.ทองเปลว กองจันทร์) รวมถึงให้แนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
โดยมีสาระสำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ คือ
1.ตลาดนำการผลิค
2.เทคโนโลยีเกษตร 4.0

 1. 3’s(Safety-Security-Sustainability)
 2. บริหารเชิงรุกแบบบูรณาการโมเดล”เกษตรพาณิชย์ทันสมัย”
  5.เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา โดยมี 15 แนวทางนโยบายหลัก คือ
  1.) ตลาดนำการผลิต 2.)การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก 3.)การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการและStart up 4.)การส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา 5.) การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC)
  6.การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร
  7.) การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
  8.การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
  9.การส่งเสริมศนย์เรียนรู้เพิ่มการเพื่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
  10.)การประกันภัยพืชผล
  11.)การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นต้น
  นอกจากนี้ ท่านได้กำชับภารกิจสำคัญ ได้แก่
 • การติดตามหนี้ของเกษตรกรที่มีหนี้ค้างชำระจากเงินกองทุนที่ดินและเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ให้ติดตามหนี้สินตามแผนงาน
 • กรอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-พ.ศ.2564
 • ติดตามขอแผนที่ชุดน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อตรวจสอบแผนที่ของส.ป.ก. ว่า พื้นที่ส.ป.ก.ในจังหวัดชัยนาท มีแหล่งน้ำใต้ดิน ที่เหมาะสมกับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ระบบโซล่าเซล
  -ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2564 อาทิ งบลงทุน งบดำเนินการ งบการฝึกอบรมของเกษตรกร ให้เป็นไปตามแผนงานด้วย