วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

ขอนแก่น เปิดสมัครเลือกตั้งนายกเล็กพร้อม สท.เริ่มแล้วคึกคัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม อาคารอเน็กประสงค์ เทศบาล ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัคร นายกเทศมนตรีฯและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนด เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่ง พรบ.การเลือกตั้ง พ.ศ.2562 กกต.กำหนด วันเลือกตั้ง วันที่ 28 มี.ค.2564
ด้าน นางฐิรญาภาวีณ์ ปิยะภิรมย์ชัย ผอ.การเลือกตั้ง ประจำเทศบาล ต.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันที่ 8 ก.พ.2564 เวลา 08.30 น. ที่อาคาร อเนกประสงค์เทศบาล ต.หนองสองห้อง ได้เปิดรับสมัครการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เป็นวันแรก จนถึงวันสิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 12 ก.พ.2564 เวลา 16.30 น.มีจำนวนสองเขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเทศบาลฯเขตละ 6 คน
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1 พื้นที่อยู่ในเขตเลือกตั้งประกอบด้วย หมู่ 1 ชุมชนหนองสองห้อง หมู่ 2ชุมชนบ้านหัวหนอง หมู่17 ชุมชนบ้านรัตนวารี และ หมู่ 18 ชุมชนหนองสองห้องใต้ ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 พื้นที่เขตชุมชนเลือกตั้ง ได้แก่ หมู่ที่ 3 ชุมชนไทยสามัคคี หมู่ที่ 4 ชุมชนไทยนิยม หมู่ที่ 16 ชุมชนไทยเจริญ และ หมู่18เป็นต้น
ทางคณะกรรมการเลือกตั้งมีความพร้อมเรียบร้อย ที่จัดให้มีการเลือกตั้งดังกล่าว
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามกฎหมายกำหนด หากประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองเพียงหนึ่งเขตเท่านั้น ตามวันเวลา สถานที่กำหนด นางฐิรญาภาวีณ์ ผอ.การเลือกตั้งกล่าวในที่สุด
ภาพ-ข่าว/ดาวเงิน รายงาน 8ก.พ.64