วันพุธ, 27 กันยายน 2566

รมว.วธ. พร้อมสนับสนุนวาระปีสากลแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2564 ชูวธ.ขับเคลื่อนขับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง นำทุนวัฒนธรรมมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจพัฒนาประเทศ

07 ก.พ. 2021
662

รมว.วธ. พร้อมสนับสนุนวาระปีสากลแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2564              ชูวธ.ขับเคลื่อนขับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง นำทุนวัฒนธรรมมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจพัฒนาประเทศ พร้อมสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมระดับสากล สร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิไทยในเวทีโลกด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมสมัยสามัญขององค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองวาระปีสากลแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นวาระที่ประเทศไทยร่วมเสนอกับประเทศในเอเชียแปซิฟิกอื่นๆ ทั้งหมด 6 ประเทศได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มองโกเลีย และฟิลิปปินส์  และองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศวาระสำคัญนี้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนรัฐบาลทั่วโลกสนับสนุนการใช้ศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญและเป็นหนึ่งในประเทศในเอเชียที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในการดำเนินการขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  2. การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ และ 3.การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมทั้งมีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ  Bio-Circular-Green Economy (BCG) เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียวในยุทธศาสตร์ที่ 4 การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะหน่วยงานต้นน้ำของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวม รักษาองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้านต่างๆ ส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม อันเป็นมรดกและทรัพย์สินทางปัญญาอันล้ำค่า พร้อมกันนี้ วธ.ได้สร้างต้นแบบในการต่อยอดและพัฒนาภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น แฟชั่นและการออกแบบ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ อาหารไทย ดนตรี ศิลปะการแสดง งานศิลปหัตถกรรม ฯลฯ
นายอิทธิพลกล่าวต่อไปว่า ในโอกาสวาระปีสากลแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2564 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จะดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ช่วยสร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดของวธ.ล้วนมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับพื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทยผ่านกลไกระดับชุมชน ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและสำนักศิลปากรพื้นที่ ตลอดจนจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งทั่วประเทศ เช่น โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) การท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์ของโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างอย่างยั่งยืน (บวร On Tour)  โครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ฯ ฯลฯ  
นอกจากนี้ วธ. ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และกองการต่างประเทศ และหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและกรมในสังกัดวธ. ดำเนินการเชื่อมโยง ประสานงานเครือข่ายและการเจรจาระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงท้องถิ่นไทยกับนานาอารยะประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดเครือข่ายทางวัฒนธรรมระดับสากลและสร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิไทยในเวทีโลกด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์