วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 46 ปี ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 46 ปี ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจราชการกรม นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวธัญพร แพมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายประดิษฐ์ ใจรังษี อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมการจัดงาน ซึ่งประกอบด้วยคณะทำงานทั้งหมด 7 คณะ คือ

      – คณะทำงานด้านพิธีการและประชาสัมพันธ์
      – คณะทำงานฝ่ายวิชาการและนิทรรศการ
      – คณะทำงานฝ่ายสถานที่
      – คณะทำงานฝ่ายจำหน่ายผลิตภัณฑ์
      – คณะทำงานฝ่ายต้อนรับและอาหาร/เครื่องดื่ม
      – คณะทำงานพิธีสงฆ์
      – คณะทำงานฝ่ายติดตามประเมินผลการจัดงาน
โดยคณะทำงานทั้ง 7 คณะ ได้นำเสนอรายละเอียดการจัดกิจกรรม/งบประมาณค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานและความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

359649
359653
359655
359656