วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

เทศบาลนครขอนแก่นประชุมเตรียมการรับสมัครนายก/สท. 8-12 ก.พ. นี้

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น โดยมี รองปลัดเทศบาล (นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร, นางกฤษณา แสนสอาด, นายสุปัทม์ ทองรัตน์) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วยด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยให้จัดการเลือกตั้งภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งแผนการการเลือกตั้งจะรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 และให้วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นวันเลือกตั้งซึ่งการประชุมเรื่องแผนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครขอนแก่น รวมไปถึงการพิจารณามอบหมายภารกิจในการรับสมัคร ซึ่งจะต้องมีความพร้อม ทั้งด้านสถานที่ บุคลากร หลักเกณฑ์วิธีการในการรับสมัคร เพื่อให้การรับสมัครเลือกตั้งมีความรัดกุมที่สุด ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จังหวัดขอนแก่น อีกด้วย โดยจะการเปิดรับสมัคร ในวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 89,601 คน แบ่งเป็น 4 เขตเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้งจำนวน 129 หน่วยเลือกตั้ง

ที่มา/เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

146129453 2808984842656736 599359944369167218 n
145481416 2808984822656738 6296029339526850676 n