วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

ส.ป.ก. ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2564

        วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตตรวจราชการที่ 3 และ 6 โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจราชการและการขับเคลื่อนงานตามภารกิจเกิดผลสัมฤทธิ์ สนองนโยบาย และทิศทางการดำเนินภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 1403 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1358229
358232
358233
358234