วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล  กรุงเทพมหานคร

       การประชุมดังกล่าว มีวาระการพิจารณาในการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายฯ โดยดำเนินการจำแนกประเภทที่ดินในจังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครพนม และการเร่งรัดจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ รวมถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ยังไม่ได้สำรวจและจำแนกประเภทที่ดินอย่างละเอียด ซึ่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ได้ร่วมให้ข้อมูลและร่วมพิจารณาวาระสำคัญ ร่วมกับที่ประชุมในครั้งนี้ด้วย