วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2564

    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้รับมอบหมายจากท่านเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้    

     ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) และแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร