วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

ส.ป.ก. ร่วมประชุม Asian Soil Partnership Meeting ครั้งที่ 6 ผ่านระบบ Zoom Meeting

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมประชุม Asian Soil Partnership Meeting ครั้งที่ 6 ผ่านระบบ Zoom Meeting พร้อมด้วยนางสาวแพรรวี เคหะสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักวิชาการและแผนงาน นายกุลพล รัตนโสภณ คณะทำงานรองเลขาธิการ ส.ป.ก. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานของสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Asian Soil Partnership : ASP) และการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence for Soil Research in Asia : CESRA)