วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม ชิงเก็บ ลดเผา ลดไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง

วันที่ 4 ก.พ. 64/ที่ ด่านเก็บค่าธรรมเนียมหินช้างสี อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดกิจกรรม ชิงเก็บ ลดเผา ลดไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง*** สำหรับกิจกรรมฯ นี้ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเชื้อเพลิงในป่า ลดปริมาณเชื้อเพลิงที่เป็นใบไม้ เศษไม้ ในพื้นที่ป่า รวมทั้งนำเชื้อเพลิงจากป่ามาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป่ามาสู่การนำเชื้อเพลิงมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันไฟป่า สร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาและกระทบของไฟป่า เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนในการ ดูแล เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมไฟป่า และช่วยให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าประสบผลสำเร็จ ทันต่อสถานการณ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

ที่มา/ปชส.ขก.